برنامه هفتگی پزشک
در ادامه ساعات و مراکز فعالیت پزشک را مشاهده می نمائید
شنبه
مطب شریعتی مشاهده اطلاعات مرکز
از ساعت 16:00 تا ساعت 21:00
یکشنبه
مطب شریعتی مشاهده اطلاعات مرکز
از ساعت 16:00 تا ساعت 21:00
دوشنبه
مطب تهرانپارس مشاهده اطلاعات مرکز
از ساعت 16:00 تا ساعت 21:00
سه شنبه
مطب تهرانپارس مشاهده اطلاعات مرکز
از ساعت 16:00 تا ساعت 21:00
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه